วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นายสุชาติ ประเสริฐสุข

การศึกษา
-ม.ศ.3 โพธาวัฒนาเสนีย์ 2519
-ม.ศ.5 สายธรรมจันทร์ 2521
-ป.กศ.สูง พลศึกษา วพ.จังหวัดสุพรรณบุรี 2523
-ปริญญาตรี พลศึกษา วค.จอมบึง 2527
-ปริญญาโท ศศ.ม.พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2544

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสเพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิส

รายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รายงาน : นายสุชาติ ประเสริฐสุข

ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ     ปัจจุบันปัญหาที่พบมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา คือนักเรียนขาดทักษะในการฝึกทักษะการปฏิบัติ โดยเฉพาะนักเรียนไม่สามารถตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะต่าง ๆ ได้ถูกวิธีที่ต้องการได้ การฝึกปฏิบัติการตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะต่าง ๆ นั้นจะต้องใช้เวลาที่ต่อเนื่องพอสมควร โดยการฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จึงจะทำให้การฝึกปฏิบัติเกิดทักษะ มีความชำนาญและคล่องแคล่วขึ้น ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงเป็นกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ ไม่รู้สึก เบื่อหน่าย และช่วยให้การฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน สามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างเด่นชัดถาวร ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดงบประมาณและใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการพัฒนารูปแบบการฝึกอีกวิธีหนึ่ง โดยที่การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนด้วยเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนที่มีทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 2 ชนิด คือ เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


     ผลการศึกษาค้นพบว่า เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.14/80.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังนั้นนักเรียนที่เรียนด้วยเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู้

     สรุป เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสรายวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้